Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden R.E.D. Systemen

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • OpenDIS is een handelsnaam van R.E.D. Systemen.
 • R.E.D. Systemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.E.D. Systemen BV, gevestigd en kantoorhoudende te 5051 HJ Goirle aan het adres Tijvoortsebaan 9a.
 • Opdrachtgever: de partij met wie R.E.D. Systemen een Overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW tussen Opdrachtgever en R.E.D. Systemen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst tussen R.E.D. Systemen en een Opdrachtgever, waarop R.E.D. Systemen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten met R.E.D. Systemen, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. R.E.D. Systemen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van R.E.D. Systemen zijn geheel vrijblijvend en zijn volledig gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.
 2. Een Overeenkomst tussen R.E.D. Systemen en Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een Overeenkomst, doordat Opdrachtgever een door R.E.D. Systemen uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend, doordat Opdrachtgever een bestelling in de webshop van R.E.D. Systemen plaatst of doordat R.E.D. Systemen een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever heeft gezonden.
 3. Een Overeenkomst tussen R.E.D. Systemen en Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat R.E.D. Systemen uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door de door R.E.D. Systemen afgegeven offerte.
 4. Wijzigingen in een tot stand gekomen Overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door Opdrachtgever en R.E.D. Systemen zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. R.E.D. Systemen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar kan niet garanderen dat het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Op R.E.D. Systemen rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 2. R.E.D. Systemen zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Gedurende de uitvoering zal met Opdrachtgever waar nodig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal R.E.D. Systemen steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de Opdrachtgever.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft R.E.D. Systemen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan R.E.D. Systemen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Wanneer een Opdrachtgever een fase niet heeft goedgekeurd zal R.E.D. Systemen maximaal 2 revisierondes uitvoeren. Wenst Opdrachtgever daarna nog meer wijzingen, dan worden de daarmee gepaard gaande werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Wanneer R.E.D. Systemen voor hosting van door haar vervaardigde software zorgt, schakelt zij daarvoor mogelijk derden in. De voorwaarden van deze derden zijn van toepassing op de Overeenkomst met Opdrachtgever. R.E.D. Systemen beperkt haar aansprakelijkheid voor het handelen van deze derde tot het bedrag dat deze derde in voorkomend geval aan haar verschuldigd is.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde goederen of diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient Opdrachtgever R.E.D. Systemen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van R.E.D. Systemen. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van R.E.D. Systemen.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is R.E.D. Systemen vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat R.E.D. Systemen op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en/of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

 

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan R.E.D. Systemen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan R.E.D. Systemen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan R.E.D. Systemen zijn verstrekt, heeft R.E.D. Systemen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. R.E.D. Systemen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat R.E.D. Systemen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart R.E.D. Systemen voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden van R.E.D. Systemen afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid de door R.E.D. Systemen gewenste medewerking verlenen en zal de communicatie met R.E.D. Systemen voeren via het door R.E.D. Systemen voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar gestelde communicatiekanaal en zal steeds op eerste verzoek van R.E.D. Systemen afgeronde sprints accorderen.

 

Artikel 7. Annulering of wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de met R.E.D. Systemen gesloten Overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan R.E.D. Systemen een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van R.E.D. Systemen op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door R.E.D. Systemen gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. R.E.D. Systemen zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal R.E.D. Systemen Opdrachtgever hierover inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal R.E.D. Systemen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. De Overeenkomst met Opdrachtgever houdt geen overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. R.E.D. Systemen blijft te allen tijde rechthebbende ten aanzien van deze rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, applicaties, hardware, opleidingsmaterialen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij R.E.D. Systemen, diens toeleveranciers of diens licentiegevers. Opdrachtgever kan hier op geen enkele wijze aanspraken op doen gelden. Opdrachtgever zal de software en/of andere genoemde materialen niet verveelvoudigen of kopiëren. Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om voor eigen gebruik en back-up doeleinden kopieën van de software of andere materialen te maken. Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op afgifte van de broncode.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 4. R.E.D. Systemen verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en in duur beperkte gebruiksrecht op door haar ter beschikking gestelde software en/of applicaties, uitsluitend binnen de functionaliteit waarin deze voorziet en uitsluitend ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt en eindigt onder alle omstandigheden op het moment dat de Overeenkomst is beëindigd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software en/of applicaties te gebruiken ten behoeve van enig andere (rechts)persoon dan Opdrachtgever.
 5. R.E.D. Systemen heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar stukken/producten bedoeld in lid 2, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld.
 6. Alle door R.E.D. Systemen verstrekte stukken/producten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van R.E.D. Systemen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van R.E.D. Systemen, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van R.E.D. Systemen.
 7. R.E.D. Systemen behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.
 8. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling verbeuren aan R.E.D. Systemen, onverminderd het recht van R.E.D. Systemen om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat R.E.D. Systemen Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd en daarnaast ter zake van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bij de offerte door R.E.D. Systemen gedane prijsopgave, welk bedrag Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van R.E.D. Systemen aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op Opdrachtgever over. Deze blijven bij R.E.D. Systemen berusten.

 

Artikel 9. Klachttermijnen

 1. Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van R.E.D. Systemen binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan R.E.D. Systemen te melden. Na het verstrijken van die termijn is R.E.D. Systemen niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.
 2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 10. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal gewerkte uren (of een inschatting daarvan). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van R.E.D. Systemen, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden (zullen) worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Door R.E.D. Systemen zal steeds 50% van de overeengekomen prijs (of ingeschatte uren) vooraf in rekening worden gebracht. Bij een vast honorarium zal het restant voor oplevering van het desbetreffende deel van de overeengekomen werkzaamheden in rekening worden gebracht. Voor gewerkte uren geldt dat deze door R.E.D. Systemen maandelijks achteraf in rekening worden gebracht of, indien van toepassing, aan het einde van iedere fase.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien R.E.D. Systemen met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is R.E.D. Systemen niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. R.E.D. Systemen mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van lonen of stijgingen in de prijzen van derden die R.E.D. Systemen voor de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag R.E.D. Systemen het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan R.E.D. Systemen, dat in redelijkheid niet van R.E.D. Systemen kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.
 6. Indien Opdrachtgever met R.E.D. Systemen een Overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van software en/of applicaties (een Abonnement) wordt de prijs daarvan berekend aan de hand van een vast bedrag per gebruiker per maand. Deze kosten worden vooraf voor de gehele looptijd van het Abonnement in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De tarieven van R.E.D. Systemen kunnen bij verlenging van een opdracht of per 1 januari van enig jaar worden aangepast.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Door R.E.D. Systemen verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. R.E.D. Systemen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft R.E.D. Systemen het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, derhalve 12% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 12. Incassokosten

 1. Is Opdrachtgever in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door R.E.D. Systemen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. R.E.D. Systemen is slechts aansprakelijk voor schade die een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van R.E.D. Systemen in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
 2. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking die schade waartegen R.E.D. Systemen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 3. De aansprakelijkheid van R.E.D. Systemen is verder beperkt tot het bedrag dat door R.E.D. Systemen voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van R.E.D. Systemen verder beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan, met een maximum van € 25.000.
 5. In afwijking van het vierde lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid nog verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium, met een maximum van eveneens € 25.000.
 6. R.E.D. Systemen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van R.E.D. Systemen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan R.E.D. Systemen toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
 1. R.E.D. Systemen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. Opzegging en Ontbinding

 1. Indien de Overeenkomst met R.E.D. Systemen voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Opzegging kan enkel tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wordt niet opgezegd dan wordt de Overeenkomst van rechtswege verlengd voor dezelfde periode als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan.
 2. R.E.D. Systemen is daarnaast, onverminderd het recht van R.E.D. Systemen om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst aan R.E.D. Systemen ter kennis gekomen omstandigheden R.E.D. Systemen goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • R.E.D. Systemen Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt;
  • Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
 1. Voorts is R.E.D. Systemen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van R.E.D. Systemen kan worden gevergd.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van R.E.D. Systemen onmiddellijk opeisbaar. R.E.D. Systemen houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door Opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan R.E.D. Systemen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee R.E.D. Systemen Overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede het geval dat (de werknemers van) R.E.D. Systemen geestelijk of lichamelijk verhinderd is (zijn) de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. R.E.D. Systemen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat R.E.D. Systemen haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van R.E.D. Systemen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door R.E.D. Systemen niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien R.E.D. Systemen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 16. Vertrouwelijkheid en Privacy

 1. R.E.D. Systemen vindt het van groot belang zorgvuldig met de privacy van haar Opdrachtgever om te gaan.
 2. R.E.D. Systemen verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan R.E.D. Systemen verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens R.E.D. Systemen voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.
 3. R.E.D. Systemen sluit (indien van toepassing) met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.
 4. Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op elke Overeenkomst tussen R.E.D. Systemen en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en R.E.D. Systemen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

 

Artikel 18. Wijziging

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen R.E.D. Systemen en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. R.E.D. Systemen behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Aanvullende voorwaarden voor hosting- en SAAS diensten (Online Dienst)

Artikel 19. Algemeen

 1. Definities: Onder de hierna benoemde begrippen wordt het volgende verstaan:
  • Online Dienst: het door R.E.D. Systemen ter beschikking gestelde softwarepakket met bijbehorende diensten dat via internet toegankelijk is. Een lokaal draaiend software pakket valt nadrukkelijk niet onder deze aanvullende voorwaarden;
  • Account: een combinatie van een e-mailadres of gebruikersnaam en een wachtwoord. Het Account geeft de Gebruiker toegang tot de Online Dienst;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee R.E.D. Systemen een Abonnement heeft gesloten voor het ter beschikking stellen van de Online Dienst met gebruikrecht;
  • Partijen: R.E.D. Systemen en Opdrachtgever gezamenlijk;
  • Abonnement: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en R.E.D. Systemen voor het ter beschikking stellen, inclusief gebruiksrecht, van de Online Dienst;
  • Hoofdgebruiker: een Gebruiker die door Opdrachtgever is aangesteld als beheerder van de Online Dienst;
  • Gebruikers: werknemers van Opdrachtgever die conform het Abonnement, gebruik mogen maken van de Online Dienst;
  • Melding: een melding van een Gebruiker of Hoofdgebruiker van een probleem met betrekking tot de Online Dienst of een vraag over het gebruik van de Online Dienst;
  • Gegevens: de door Opdrachtgever door middel van de Online Dienst in de databank opgeslagen gegevens;
 1. R.E.D. Systemen draagt krachtens het daartoe gesloten Abonnement zorg voor het ter beschikking stellen van de Online Dienst aan Opdrachtgever gedurende de overeengekomen looptijd.

 

Artikel 20. Abonnement

 1. Het Abonnement wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) of vierentwintig (24) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na ommekomst van deze termijn wordt de Overeenkomst automatisch voortgezet voor dezelfde periode als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan
 2. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel R.E.D. Systemen dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien het Abonnement eindigt, zal R.E.D. Systemen de toegang tot de Online Dienst beëindigen. R.E.D. Systemen zal bij beëindiging van het Abonnement geen vergoedingen aan Opdrachtgever restitueren, ook niet wanneer deze betrekking hebben op vooruitbetaalde bedragen.

 

Artikel 21. Dienstverlening en beschikbaarheid

 1. Alle diensten van R.E.D. Systemen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Overeenkomst R.E.D. Systemen uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de diensten, op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever.
 3. R.E.D. Systemen is nimmer gehouden om de Online Dienst tevens op een fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.
 4. Indien de Online Dienst (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van R.E.D. Systemen, zal R.E.D. Systemen zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan.
 5. R.E.D. Systemen biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de offerte.
 6. Behoudens tegenbewijs zal de door R.E.D. Systemen gemeten beschikbaarheid en het serviceniveau gelden als volledig bewijs.
 7. R.E.D. Systemen zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van R.E.D. Systemen. R.E.D. Systemen kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. R.E.D. Systemen zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 8. R.E.D. Systemen heeft het recht om de diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. R.E.D. Systemen zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. R.E.D. Systemen is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.
 9. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is R.E.D. Systemen niet gehouden reservekopieën (back ups) te maken van door Opdrachtgever op diensten van R.E.D. Systemen opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back- ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

 

Artikel 22. Gebruiksrecht

 1. R.E.D. Systemen verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en in duur beperkte recht om de Online Dienst, uitsluitend binnen de functionaliteit waarin de Online Dienst voorziet en uitsluitend ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, te gebruiken gedurende het Abonnement.
 2. Het gebruiksrecht van de Online Dienst gaat in op het moment dat het Abonnement tot stand komt en eindigt onder alle omstandigheden met ingang van de datum waarop het Abonnement eindigt.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Online Dienst te gebruiken ten behoeve van enig andere (rechts)persoon dan Opdrachtgever.

 

Artikel 23. Ondersteuning, onderhoud en garantie

 1. R.E.D. Systemen draagt zorg voor ondersteuning van de Online Dienst gedurende de periode van het Abonnement.
 2. R.E.D. Systemen spant zich in om de kwaliteit en continuïteit van haar Online Dienst op een zodanig niveau te houden dat deze zoveel als redelijkerwijs mogelijk kan worden gecontinueerd. R.E.D. Systemen verstrekt geen garantie op de Online Dienst en garandeert niet dat de Online Dienst zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verholpen zullen worden, doch zal zich waar redelijkerwijs mogelijk inspannen teneinde eventuele storingen en/of gebreken waar mogelijk zo spoedig mogelijk op te lossen.
 3. R.E.D. Systemen controleert en onderhoudt de door haar gebruikte apparatuur en systemen en spant zich er voor in dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig is dat normaal gebruik niet, althans zo min mogelijk, leidt tot storingen. R.E.D. Systemen kan (onderdelen van) de Online Dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en/of het plegen van onderhoud. In dat geval zal R.E.D. Systemen Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, zodat Opdrachtgever waar mogelijk zelf maatregelen kan treffen teneinde haar bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen.
 4. R.E.D. Systemen spant zich er voor in dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt van de Gegevens, maar draagt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van Gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. Voor de back-up geldt een bewaarhistorie van maximaal 4 maanden volgens een back-up rotatieschema.
 5. R.E.D. Systemen spant zich er voor in dat de Gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.
 6. R.E.D. Systemen heeft toegang tot de Gegevens ten behoeve van de uitvoering van het Abonnement, waaronder onder meer toegang in verband met het verbeteren en optimaliseren van de gegevensopslag, (statistische) analyses, het opsporen en herstellen van fouten en ondersteuning van Opdrachtgever. R.E.D. Systemen vermijdt zoveel mogelijk het inzien van de Gegevens en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij R.E.D. Systemen hiertoe bij of krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

Artikel 24. Oplossen van incidenten

 1. R.E.D. Systemen zorgt voor een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle incidenten met betrekking tot het gebruik van de Online Dienst.
 2. Ieder incident zal op grond van zijn aard en gevolgen voor het gebruik van de Online Dienst door R.E.D. Systemen worden ingedeeld in een bepaalde prioriteitscategorie.
 3. Incidenten kunnen door de coördinator telefonisch of per e-mail bij de helpdesk van R.E.D. Systemen worden gemeld.
 4. De werkzaamheden in het kader van het oplossen van incidenten zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aanvangen.
 5. De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van incidenten die het gevolg zijn van onjuist gebruik door Opdrachtgever of andere aan Opdrachtgever of derden toe te rekenen omstandigheden komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van incidenten die worden veroorzaakt door gebreken in de software komen voor rekening van R.E.D. Systemen.

 

Artikel 25. Updates en upgrades

 1. R.E.D. Systemen zal waar nodig software updates uitvoeren. Met deze updates worden bekende fouten in de Online Dienst hersteld of kleine verbeteringen in de functionaliteiten doorgevoerd. Een upgrade is een volgende versie van de Online Dienst waarbij vooral nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de software worden doorgevoerd.
 2. R.E.D. Systemen zal updates en upgrades doorvoeren op de server. R.E.D. Systemen zal Opdrachtgever op de hoogte brengen als een update of upgrade is uitgevoerd en meldt daarbij welke verbeteringen of veranderingen zijn doorgevoerd in de software.
 3. Updates en upgrades worden in beginsel uitgerold buiten kantoortijden. Bij hoge uitzondering behoudt R.E.D. Systemen zich echter het recht voor om tijdens kantoortijden te kunnen ingrijpen door het plaatsen van een hotfix voor een beveiligingsprobleem of een productie verstorend gebrek.

 

Artikel 26. Wijzigingen

 1. R.E.D. Systemen is gerechtigd om de Online Dienst gedurende de looptijd van de Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal R.E.D. Systemen zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.
 2. Alleen indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van R.E.D. Systemen zou vergen, kan Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de Online Dienst blijven gebruiken. R.E.D. Systemen kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

 

Artikel 27. Opslag- en datalimiet

 1. R.E.D. Systemen kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt.
 2. Bij overschrijding van dit maximum is R.E.D. Systemen bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld.
 3. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van R.E.D. Systemen.

 

Artikel 28. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van de Online Dienst binnen de kaders van het verleende gebruiksrecht, de voorschriften van R.E.D. Systemen en conform deze Voorwaarden. Hieronder wordt ook verstaan het verzorgen van een goede inrichting van de Online Dienst en een goede bijbehorende inrichting van de werkprocessen en organisatie van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Gegevens.
 3. Op de Online Dienst is de ‘Fair Use Policy’ van toepassing. Hieronder verstaat R.E.D. Systemen dat de Opdrachtgever gebruik mag maken van de Online Dienst, maar dat excessief gebruik/belasting van de beschikbare opslagruimte, dataverkeer, processor, et cetera niet mag leiden tot stijging van kosten voor R.E.D. Systemen in relatie tot het Abonnement, vertraging van de Online Dienst en/of tot het schaden van de belangen van R.E.D. Systemen. Bij overtreding van de ‘Fair Use Policy’ heeft R.E.D. Systemen het recht te allen tijde een aanvullende vergoeding te vragen en de Opdrachtgever te verzoeken respectievelijk verplichten het excessief gebruik/belasting te staken.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen van Opdrachtgever welke benodigd zijn voor het gebruik van de Online Dienst. Deze apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen moeten voldoen aan de minimale (systeem)eisen, zoals gespecificeerd door R.E.D. Systemen en dienen optimaal te functioneren. R.E.D. Systemen is gerechtigd (eenzijdig) de (systeem)eisen te wijzigen bij nieuwe versies c.q. updates van de Online Dienst, dan wel wanneer daar naar het oordeel van R.E.D. Systemen aanleiding toe bestaat. Indien van toepassing zullen deze wijzigingen kenbaar worden gemaakt.
 5. R.E.D. Systemen is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken in de Online Dienst welke het gevolg zijn van het niet nakomen van verplichtingen door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. Indien Opdrachtgever met het bepaalde in dit lid in gebreke blijft waardoor R.E.D. Systemen schade wordt berokkend, is de Opdrachtgever jegens R.E.D. Systemen aansprakelijk voor alle schade die R.E.D. Systemen hierdoor lijdt.
 7. Opdrachtgever is jegens R.E.D. Systemen verantwoordelijk voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen in verband met het via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van gegevens of het verkrijgen van toegang tot bedoelde gegevens, zoals de Telecommunicatiewet, Cookiewet en de AVG. Opdrachtgever vrijwaart R.E.D. Systemen voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 8. Opdrachtgever zal R.E.D. Systemen alle informatie en medewerking verschaffen die R.E.D. Systemen nodig heeft voor de instandhouding van de Online Dienst en voor de uitvoering van het Abonnement.
 9. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit het Abonnement en/of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt, is R.E.D. Systemen gerechtigd om het gebruik van de Online Dienst door Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging te beperken en te blokkeren, onverminderd het recht van R.E.D. Systemen om het Abonnement op die grond met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever blijft R.E.D. Systemen de overeengekomen vergoeding ook verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de Online Dienst is geblokkeerd.
 10. R.E.D. Systemen is gerechtigd vooruitbetaling of een voorschot te vorderen van vergoedingen als bedoeld in dit artikel alvorens de toegang tot de Online Dienst te reactiveren, dan wel anderszins afdoende zekerheid te verlangen van Opdrachtgever.
 11. Indien de geblokkeerde Online Dienst niet conform lid 10 van dit artikel wordt gereactiveerd, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot nakoming van alle contractuele verplichtingen, waaronder het voldoen van alle overeengekomen vergoedingen, tot het einde van de looptijd van het Abonnement.
 12. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Gebruikers van de Online Dienst voldoende zijn opgeleid voor normaal gebruik van de Online Dienst en derhalve voldoende bekend zijn met de werking ervan.

 

Artikel 29. Account

 1. Om toegang te verkrijgen tot de Online Dienst dient Opdrachtgever zich aan te melden met een Account bestaande uit zijn e-mailadres of gebruikersnaam en een zelf gekozen wachtwoord, de zogeheten aanmeldgegevens.
 2. Voor het aanmaken van een Account voor de Online Dienst zijn bepaalde gegevens, zoals de contactpersoon van Opdrachtgever verplicht. Opdrachtgever is verantwoordelijk om de gegevens voor het Account actueel te houden.
 3. Via het door R.E.D. Systemen opgegeven internetadres, is de Online Dienst door Opdrachtgever te benaderen.
 4. Naast de toegang tot de Online Dienst wordt het Account ook gebruikt voor de communicatie met Opdrachtgever en voor het overeenkomen van wijzigingen van het Abonnement.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient zorgvuldig om te gaan met de aanmeldgegevens. De aanmeldgegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever en de Gebruikers zijn ten aanzien van de aanmeldgegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn aanmeldgegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. In geval van verlies en/of diefstal van de aanmeldgegevens dient Opdrachtgever daarvan onmiddellijk melding te doen bij R.E.D. Systemen. Na melding zal R.E.D. Systemen de aanmeldgegevens onverwijld (doen) blokkeren zodat daarmee geen toegang meer kan worden verkregen tot de Online Dienst.
 7. Indien R.E.D. Systemen constateert of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Online Dienst, of indien R.E.D. Systemen van een zodanig gebruik schriftelijk, digitaal of mondeling op de hoogte wordt gesteld, is R.E.D. Systemen gerechtigd de toegang tot de Online Dienst onmiddellijk te blokkeren, zonder dat R.E.D. Systemen ter zake jegens Opdrachtgever schadeplichtig is. R.E.D. Systemen brengt Opdrachtgever van een dergelijke blokkering op de hoogte.
 8. In het geval dat, in het kader van de in het voorgaande lid bedoelde blokkade, de aanmeldgegevens van een Gebruiker onbruikbaar zijn geworden, stelt R.E.D. Systemen zo spoedig mogelijk vervangende aanmeldgegevens ter beschikking. R.E.D. Systemen is gerechtigd de aan blokkering en vervanging verbonden kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 30. Technische beveiliging

 1. R.E.D. Systemen verleent aan Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik van de Online Dienst toegang door middel van een beveiligde verbinding.
 2. R.E.D. Systemen draagt zorg voor een adequate beveiliging van de Online Dienst en de door haar gebruikte apparatuur, waarbij haar inspanning is gebaseerd op:
  • wat redelijk is tegen de achtergrond van de stand der techniek,
  • de gevoeligheid van de in de Online Dienst opgeslagen Gegevens,
  • de hoogte van de voor de ter beschikking stelling ontvangen vergoeding;
   een en ander zonder dat door de inspanningen van R.E.D. Systemen de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van diens eigen systemen, gegevens en andere al dan niet privacy gevoelige informatie.
 1. Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om Gegevens, die hen over en weer dan wel via derden worden verstrekt, adequaat te beveiligen. Partijen verplichten zich om van de andere partij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de gegevens zijn verstrekt.
 2. R.E.D. Systemen of een door R.E.D. Systemen ingeschakelde derde verzorgt het beheer van de Online Dienst. Onder beheer wordt onder meer verstaan het zoveel mogelijk operationeel houden van de Online Dienst, het regelmatig maken van een back-up, het installeren van updates en het monitoren van de performance en beveiliging.
 3. Indien Gegevens verloren gaan of beschadigd worden ten gevolge van eigen onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de Online Dienst door of vanwege Opdrachtgever, dan is R.E.D. Systemen nimmer gehouden tot herstel van hierdoor verloren gegane of beschadigde Gegevens of vergoeding van hierdoor veroorzaakte schade. Wel kan R.E.D. Systemen zorg dragen voor het terugzetten van de meest recente back-up van de Gegevens, dit op verzoek van Opdrachtgever. De kosten voor deze recovery worden volgens de dan geldende Prijslijst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 31. Condities toeleveranciers

 1. R.E.D. Systemen is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten, services en leveranties van toeleveranciers waar R.E.D. Systemen geen directe invloed op kan uitoefenen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, toeleveranciers van verbindingen en datacentra. R.E.D. Systemen kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit het (al dan niet tijdelijk) stoppen of niet juist en/of volledig functioneren van de medewerking, diensten, services of leveranties van deze toeleveranciers. R.E.D. Systemen zal zich waar redelijkerwijs mogelijk inspannen om mogelijke schades te voorkomen en/of beperken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart R.E.D. Systemen voor aanspraken van toeleveranciers ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik door Opdrachtgever van de door betreffende toeleveranciers beschikbaar gestelde diensten en middelen.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de toeleveranciers welke door R.E.D. Systemen worden ingeschakeld in het kader van de verlening van de Online Dienst. R.E.D. Systemen kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op de algemene voorwaarden van de toeleveranciers waarop deze zich jegens de R.E.D. Systemen kan beroepen.
 4. R.E.D. Systemen is nimmer aansprakelijk voor schade welke – op welke wijze dan ook – is veroorzaakt door derden, waaronder de in lid 1 bedoelde toeleveranciers.

 

Artikel 32. Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever zal in overeenstemming met de AVG handelen en zal de verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving naleven.
 2. Opdrachtgever garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik, de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit het gebruik van de Online Dienst door Gebruikers of andere personen wier handelingen aan Opdrachtgever toegerekend kunnen worden.
 3. Opdrachtgever zal R.E.D. Systemen vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens of individuen, met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de AVG of andere wettelijke bepalingen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van R.E.D. Systemen.

 

 

Aanvullende voorwaarden voor software

 

Artikel 33. Software

 1. Naast de hiervoor genoemde Online Dienst, levert R.E.D. Systemen ook softwarepakketten die lokaal worden geïnstalleerd en die niet via internet toegankelijk of beschikbaar zijn. Voor deze softwarepakketten gelden de in dit artikel opgenomen aanvullende voorwaarden.
 2. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Opdrachtgever verkrijgt derhalve met de Overeenkomst alleen gebruiksrechten voor de software. R.E.D. Systemen behoudt zich alle andere rechten voor.
 3. Opdrachtgever mag de software alleen gebruiken waarvoor deze is bedoeld. Opdrachtgever is het niet toegestaan om:

–           enige technische beperkingen in de software te omzeilen;

–           de software aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of te demonteren;

–           meer kopieën van de software te maken dan is overeengekomen;

–           de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

–           de software te verhuren, in lease te verstrekken of uit te lenen;

–           de software of deze Overeenkomst over te dragen aan enige derde; of

–           de software te gebruiken voor commerciële services van softwarehosting.

 1. Opdrachtgever mag één back-up van de software maken, welke Opdrachtgever alleen mag gebruiken om de software opnieuw te installeren.
 2. Opdrachtgever mag de software verwijderen en installeren op een ander apparaat voor eigen gebruik. Opdrachtgever mag dit echter niet doen om de licentie tussen apparaten te delen.
 3. De software wordt door R.E.D. Systemen in de ‘huidige staat’ geleverd. R.E.D. Systemen is niet verplicht voor updates en upgrades te zorgen. R.E.D. Systemen is evenmin verplicht de geleverde software te blijven aanbieden of ondersteunen.

 

Aanvullende voorwaarden voor de levering van goederen

Artikel 34: monsters en modellen

 1. Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee exact zullen overeenstemmen.
 2. Afgebeelde kleuren in de webshop van R.E.D. Systemen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Opdrachtgever en grafische kaart. Opdrachtgever kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.

 

Artikel 35: leveringen

 1. Levering geschiedt op het door Opdrachtgever afgegeven adres door toezending van de goederen aan Opdrachtgever.
 2. R.E.D. Systemen is eerst gehouden om voor levering op de door Opdrachtgever aangeven wijze over te gaan zodra Opdrachtgever het volledige door hem verschuldigde bedrag aan R.E.D. Systemen heeft voldaan.
 3. Op het moment van levering gaat het risico terzake van de afgeleverde goederen over op Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van levering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. R.E.D. Systemen is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, zulks onverminderd het recht van R.E.D. Systemen op het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

Artikel 36: levertijden

 1. De op de website van R.E.D. Systemen vermelde levertijden zijn indicatief. Opdrachtgever ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij door R.E.D. Systemen anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Opdrachtgever hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand blijft.

 

Artikel 37: bezorg- of leveringskosten

 1. Opdrachtgever is gehouden om de transport- en bezorgkosten te voldoen. R.E.D. Systemen zal de hoogte van deze kosten bij de bestelling aan Opdrachtgever kenbaar maken.

 

Artikel 38: garanties

 1. R.E.D. Systemen staat er voor in dat de aan Opdrachtgever verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van R.E.D. Systemen zijn verricht;
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove schuld, onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever.

 

Artikel 39: melden gebreken binnen 5 werkdagen

 1. Opdrachtgever dient de door R.E.D. Systemen geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk aan R.E.D. Systemen te worden gemeld.
 3. Niet zichtbare gebreken dienen door Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na levering aan R.E.D. Systemen schriftelijk te worden gemeld.
 4. Indien Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft R.E.D. Systemen de keuze het afgekeurde product voor rekening van R.E.D. Systemen te vervangen, hetzij Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. R.E.D. Systemen is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 5. Indien Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht volledig en correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclamaties van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door R.E.D. Systemen in behandeling genomen.
 6. Reclamaties geven Opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij R.E.D. Systemen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
 7. R.E.D. Systemen behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Opdrachtgever zijn beschadigd. R.E.D. Systemen heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Opdrachtgever terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

 

Artikel 40. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door R.E.D. Systemen geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten.
 2. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en Opdrachtgever in verzuim is c.q. R.E.D. Systemen goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in verzuim zal geraken, kan R.E.D. Systemen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Opdrachtgever verleent R.E.D. Systemen de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.
 3. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij Opdrachtgever. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.
 4. Opdrachtgever is gehouden om eenieder die op door R.E.D. Systemen geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van R.E.D. Systemen, beslag wil leggen, danwel in geval van bewind of faillissement van Opdrachtgever zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan R.E.D. Systemen, dat R.E.D. Systemen eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 5.000,- of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.

Deze algemene voorwaarden zijn door R.E.D. Systemen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gesteld, zijn te downloaden op de website van R.E.D. Systemen, liggen voorts ter inzage op het kantoor van R.E.D. Systemen en worden op eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

Back To Top